Product

Fresh Mozzarella Log

Fresh Mozzarella Log - Galbani Cheese

The fresh, creamy taste of Galbani® Fresh Mozzarella is a great addition to salads, soups and pizzas.
12 oz.