Asiago Cheese Crisps

Ingredients: Galbani Asiago Cheese Slices